Leveringsbetingelser

Forside > Leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med iniCom – Websolutions, CVR-nummer 38557548

 1. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med iniCom – Websolutions tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 1. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som iniCom – Websolutions sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er iniCom – Websolutions ikke ansvarlig herfor.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 1. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger iniCom – Websolutions gældende prisliste på det tidspunkt, hvor iniCom – Websolutions bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 1. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som iniCom – Websolutions er uden ansvar for, har iniCom – Websolutions ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra iniCom – Websolutions, har iniCom – Websolutions ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. iniCom – Websolutions tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er iniCom – Websolutions i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for iniCom – Websolutions, medmindre iniCom – Websolutions meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til iniCom – Websolutions skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. iniCom – Websolutions tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde iniCom – Websolutions.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden iniCom – Websolutions skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis iniCom – Websolutions bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til iniCom – Websolutions skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 1. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører iniCom – Websolutions.

 1. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge iniCom – Websolutions erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 1. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem iniCom – Websolutions og kunden, giver kunden samtidig iniCom – Websolutions lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Webdesign af: iniCom – Websolutions

 1. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem iniCom – Websolutions og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem iniCom – Websolutions og kunden, er kunden forpligtet til at betale 50% af den aftalte pris, for den tid, som iniCom – Websolutions, har brugt på at udarbejde produktet/ydelsen.

 1. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele iniCom – Websolutions, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til iniCom – Websolutions inden 30 dage efter leveringsdatoen, er iniCom – Websolutions ikke forpligtet til at udbedre disse fejl/mangler.